Veilig thuis in een welvarend Berendrecht-Zandvliet-Lillo

1. BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO IS EEN VEILIG DISTRICT

Een veilig en gezond district

Ons district moet een veilige en gezonde leefomgeving zijn voor alle bewoners.

Als N-VA Polder/Berendrecht-Zandvliet-Lillo blijven wij ons daarvoor inzetten, samen met de stad. De voorbije bestuursperiode hebben we prioriteit gemaakt

van de BuurtInformatieNetwerken. Ondertussen is heel de Polder ingedeeld in BIN-segmenten, elke inwoner kan zich nu probleemloos aansluiten bij een BIN.

De volgende bestuursperiode wil de N-VA in Berendrecht-Zandvliet-Lillo verder werken aan een veilig en gezond district.

(1) We pleiten voor méér controle en handhaving op de snelheid in het dorp, voornamelijk in de zones 30.

(2) Elektrisch rijden in het district willen we stimuleren. We beginnen met de voertuigen van de stad, vuilniswagens, politie, dienstvoertuigen en dergelijke.

Verandering begint immers bij onszelf.

(3) Elektrisch rijden impliceert laadpalen: het district voorziet hierin of moedigt bedrijven aan om laadpalen te plaatsen.

(4) Lokale teams en interventieploegen zijn snel ter plaatse om in te grijpen waar nodig.

(5) De BuurtInformatieNetwerken zijn belangrijk in de strijd tegen woninginbraken en willen we samen met de stad absoluut de nodige ondersteuning blijven bieden.

(6) Samen met de stad en de politie zetten we in op extra preventie- en bewustmakingscampagnes, onder andere rond veiligheid in huis.

(7) Absoluut verbod en handhaving i.v.m het gebruik van drones boven woningen in het district.

 

2. BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO IS EEN BEREIKBAAR DISTRICT

(8) Het district is betrokken in de werkbanken van het Toekomstverbond. Wij geven als district voor het Haventracé en voor het Routeplan 2030 onze input. Ad hoc moet er een rapportering worden voorzien aan de districtsraad.

(9) Het Haventracé moet een antwoord bieden op huidige mobiliteitsvraagstukken, alsook ineens op deze van de op korte en lange termijn te verwachten mobiliteits- en leefbaarheidsvraagstukken voor bewoners uit het district die er wonen en/of zich moeten verplaatsen naar haven, industrie of stad. Bij de uitwerking willen we een mix van maatregelen uitgevoerd zien:

     a. Maatregelen op de A12, zoals milderende maatregelen voor geluid en visuele hinder, capaciteitsuitbreiding, aanpassing/gebruik van de middenberm …

     b. Op- en afrittencomplex Zandvliet

     c. Handhaving op het inhaalverbod voor vrachtwagens

(10) Ook de lokale mobiliteit in ons district pakken we aan. We voorzien verhoogde inrichtingen of wegversmallingen aan de ingangen van de zones 30 en in straten zonder voetpaden of met smalle voetpaden waar op geparkeerd wordt (Walenhoek, Binnenpad, Windmolenweg, Berendrechtsvoetpad … en bijkomend al dan niet ‘woonerven’ van maken) én op kruisingen van fietsroutes met schoolverkeer/slechte zichtbaarheid (bijvoorbeeld Zuidvest-De Keyserhoeve, Zandvlietse Dorpstraat-Berendrechtsvoetpad.) Dat hoeft niet altijd duur te zijn, we kunnen werken met het nieuw type buskussen en paaltjes zoals aan de Bremschool.

(11) We pleiten voor een pilootproject fietsstraat op de as Windmolenweg-Armenstraatje-Verbrandstraatje, want:

  • dit zijn korte onderbrekingen in het meest kwalitatieve en brede fietspad van het district, verbinding tussen de twee hoofddorpen
  • dit leidt langs nieuw jeugdhuis, speeltuin ... eigenlijk 'vrijetijdscluster' volgens structuurschets in het Armenstraatje want ook jonge voetballers, muzikanten, fuifgangers evenementenhal... (dus veel fietsbestemmingsverkeer)
  • in Windmolenweg en Verbrandstraatje zijn wandelaars en fietsers vaak in de meerderheid en is er in principe geen doorgaand verkeer. Dus een fietsstraat maakt de huidige situatie veiliger en duidelijker zonder veel hinder voor de automobilisten in ons district.

(12) Vrachtwagenroutes in het district worden uitgewerkt, duidelijk aangegeven in de stedelijke routeplanner en bewegwijzerd om overlast van vracht/werfverkeer te minimaliseren.

(13) Bestaande voetpaden willen we niet meteen heraanleggen, we willen méér inzetten op onderhoud en het verbeteren van de toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers en kinderwagens, startend op de meest frequent gebruikte routes.

(14) We realiseren nieuwe trage verbindingen, zoals met het BAM-fietspad gebeurd is (sommige eventueel kleinschaliger uitgevoerd met dolomiet, smallere fietsstroken): in RUP Zandweg, van Molengeest richting Bremschool en Ruige Heide, bruggetje Zuidhavendijk-kanaaldijk …

(15) Bestaande trage verbindingen worden onderhouden, eventueel fietsvriendelijker gemaakt, maar worden zeker niet naar straat opgewaardeerd en te breed ingericht. We denken hierbij bijvoorbeeld aan de Gaspeldoornstraat, Windmolenweg of de dwarsverbinding Monnikenhofstraat-Steenovenstraat langs de kapel van de Hagelberg. Want anders is de charme, erfgoedwaarde en verkeersveiligheid weg en moeten er nadien weer paaltjes voorzien worden. We voorzien handhaving van eventuele verkeersbeperkende maatregelen.

(16) Momenteel maakt de Trage Wegen vzw een adviesnota en wenselijkheidskaart op. We voorzien middelen voor de uitvoering van deze projecten.

(17) We willen ontbrekende fietspaden aanleggen en denken hierbij aan een volwaardig tweerichtingsfietspad in de Steenovenstraat, in de Antwerpsebaan tussen de Steenovenstraat en de Zandweg en in de Antwerpsebaan tussen café Molengeest tot aan de Buitenmolenweg, daar aansluitend op nieuwe trage verbindingen.

(18) Stop sluipverkeer en zwaar werfverkeer in de Kapelstraat en andere kleine straten in het district.

(19) Districtsbreed gaan we voor veiligere oversteekplaatsen met voetpaduitstulpingen. Onder andere in de Antwerpsebaan ter hoogte van de Windmolenweg/Molenakker naar het Molengeestwijkje worden de oversteekplaatsen beveiligd.

(20) De vrijetijdscluster Armenstraatje wordt heraangelegd. We volgende hierbij de principes van de structuurschets.

(21) Het gedeelte van de Kalmthoutsebaan langsheen de ruige Heide verkeersveiliger maken voor fietsers (recreatieve en functionele

fietsverbinding richting Gaspeldoornstraat, bos, camping Ruige heide…)

(22) Het type van (geplande) aanleg van de Spaansemolenstraat willen we doortrekken rondom de Botermarkt.

(23) Op termijn willen we het historisch centrum van Berendrecht heraanleggen, en dit zoals het type aanleg van de Solftplaats.

(24) Het vervoer over water is nodig om de verkeersintensiteit te verminderen.

Daarom pleiten we voor:

  1. Een snelle veerboot van de Zoutedijk (Sint-Jan Baptiststraat) naar de overkant van het Kanaaldok voor woon-werkverkeer. Deze zou in de daluren ook gebruikt kunnen worden door recreatieve fietsers.
  2. Een waterbus van de Zoutedijk naar het Havenhuis, waar aansluiting mogelijk is op het tram- en busnetwerk.

(25) We plegen regelmatig overleg met scholen over de veiligheid en mobiliteit in schoolomgevingen, zoals over schoolstraten, alternatieve toegangen via kiss-and-rides …

(26) We blijven ijveren voor een geluidsmuur aan beide zijden van de A12, in absorberende materialen.

(27) We blijven pleiten voor een extra oprit op de A12 ter hoogte van Zandvliet of een formalisering van de bestaande oprit. Dit kan het verkeer in onze dorpskernen verder beperken.

(28) Om geluidsoverlast te beperken, pleit de N-VA ervoor dat goederentreinen en bussen zoveel mogelijk elektrisch aangedreven worden en dat hun snelheid wordt aangepast.

(29) De belangrijkste wegen en fietspaden moeten in de winter geruimd worden zodat ze sneeuw- en ijzelvrij zijn. De Antwerpsebaan tot aan de Nederlandse grens wordt toegevoegd aan deze lijst met straten.

 

3. BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO IS EEN WELVAREND DISTRICT

1. Handel en horeca geven uitstraling aan ons district

(30) We richten een lokale middenstandsraad op, om regelmatig overleg te plegen met onze handelaars.

(31) We ondersteunen als district onze handelaarsvereniging.

(32) We stimuleren dat onze bewoners winkelen in de eigen buurt en ondersteunen daarom het buurtwinkelen.

(33) De markt in het district wordt opgewaardeerd.

2. Toerisme

(34) Ons polderdistrict heeft heel wat lokale toeristische troeven. Die willen we promoten en in de kijker zetten.

(35) Lillo Fort blijven we als toeristische trekpleister promoten.

(36) We blijven inzetten op het ondersteunen van het fiets- en wandeltoerisme

 

4. BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO WERKT AAN DE ZELFREDZAAMHEID VAN HAAR INWONERS

(37) De bevoegdheid rond Stadsmakers is gedecentraliseerd naar de districten. We willen deze ondersteuning nog meer onder de aandacht brengen, en

hiermee buurtinitiatieven maximaal ondersteunen.

(38) We geven een doorstart aan de grensoverschrijdende samenwerking met de randgemeenten.

(39) We zoeken naar een nieuwe locatie voor de Ruilwinkel. Dit duurzaamheidsproject met sterk sociaal aspect willen we absoluut behouden

in ons district.

(40) De N-VA streeft ernaar om de sociale samenhang en de betrokkenheid van alle inwoners en de betrokkenheid van ‘nieuwe en jonge bewoners’ bij verenigingen te vergroten, met extra aandacht voor wijken waar de samenhang lager is.

 

5. BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO IS EEN DISTRICT WAAR HET GOED WONEN IS

Een district om graag in te wonen

Samen met de stad hebben we een structuurschets opgesteld voor Berendrecht en Zandvliet, op basis van de vraag: Welk Berendrecht en Zandvliet willen we in

2040 overdragen aan de volgende generatie? Centraal in die visie staat dat de dorpen ook in 2040 een plek zijn waar het aangenaam wonen, werken en ontspannen is, in harmonie met de haven, in evenwicht met het landschap, én met droge voeten. Deze structuurschets resulteert in concrete doelstellingen en richtlijnen voor bouwen, open ruimte, groenaanleg, waterhuishouding … De komende jaren implementeren we deze acties in ons district.

5.1 Door alle noden aan te pakken in onze ruimtelijke ordening

(41) Het behoud van kenmerkende dorpskernen en waardevolle gebouwen en open ruimte met veilige verbindingen zullen op termijn supersterke troeven van onze dorpen zijn.

(42) In de dorpskernen worden oude gebouwen maximaal behouden en kennen nieuwe gebouwen een harmonieuze inpassing (maximum 3 bouwlagen). Rond de dorpskern is er ruimte voor kleinschalige projecten voor collectief wonen, evenwel volgens de structuurschets en met de toets of de draagkracht beschikbare faciliteiten niet overschreden wordt. Daarrond wordt de open ruimte maximaal behouden en is er geen lintbebouwing meer. Als district kunnen we advies geven op alle bouwprojecten in ons district.

(43) We maken een Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Dorpsversterking’ op, als sluitstuk van de structuurschets. In het RUP komen landschapskamers, erfgoed en nieuwe trage wegen aan bod, om de eigenheid van onze dorpskernen te beschermen.

(44) Bij grote bouw- en verkavelingsprojecten dient ook de capaciteit van het sociaal luik mee te evolueren: kinderopvang, scholen, A-kaart -activiteiten.

(45) Bij nieuwbouwprojecten of (indien mogelijk bij) verbouwingen dienen telkens voldoende parkeerplaatsen voorzien te worden en deze dienen zoveel mogelijk inpandig te zijn. Bij collectieve woonprojecten zoekt men voor een ondergrondse parkeeroplossing met voldoende plaatsen en worden er op voorhand duidelijke afspraken gemaakt in verband met de parking, zowel met eigenaars als met huurders.

(46) Appartementen moeten steeds conform zijn met het straatbeeld (bijvoorbeeld daken en bouwhoogte gelijk aan de andere woningen in de straat om zo het straatbeeld niet te verstoren) met typologieën aangepast aan het dorp, zonder het onroerend erfgoed in de dorpskernen te vervangen.

Collectieve woonprojecten volgen steeds de structuurschets.

(47) Geen 100 nieuwe woningen in RUP Viswater, zonder flankerende maatregelen, zoals kinderopvang, schoolcapaciteit, dienstverlening …

(48) Volgens een recente studie is het percentage sociale woningen in Berendrecht bereikt. Beleid dient dus bijgestuurd te worden of andere plekken in het district moeten in aanmerking genomen worden.

(49) De districtsraad bestelt bij de stad Antwerpen (AG Vespa) een nota met betrekking tot de reeds genomen beleidsbeslissingen door de verschillende overheden en sociale woningbouwmaatschappijen. Deze beslissingen worden getoetst aan de structuurschets.

(50) Het haventje in Lillo willen we behouden.

(51) We pleiten ervoor dat er opnieuw een consultatiepunt wordt ingevoerd in ons district. Dit kan op afspraak zodat er niet nodeloos iemand moet komen. Het is belangrijk dat een inwoner van ons district ter plaatse kan geholpen worden.

5.2 Door te zorgen voor een leefbare omgeving

(52) De binnengebieden en open ruimtes tussen de wijken worden zoveel mogelijk open en groen gehouden en waar mogelijk worden nieuwe doorsteken gecreëerd. In de eerste plaats denken we hier aan de binnengebieden Walenhoek-Roet en Zuidvest-Hulkstraat en de landschapskamer Bosstraat/Breedsteert, de open ruimte aan de Ruytermansweg/Zandvlietse Dorpsstraat, aan de Krommeweg, het gebied tussen Monnikenhofstraat/ Bosstraat en bij uitbreiding de zone tussen Zoutestraat en Dorpsstraat te Berendrecht.

(53) Bij het binnenrijden van ons district moet het meteen duidelijk zijn dat je in een woonkern terecht komt, dit door groenaanplanting en verkeersremmende maatregelen. We trekken hiervoor het voorbeeld van Osssendrecht door in gans het district.

(54) Bomenrijen en waterwegen worden ingeplant volgens de structuurschets, om de groene en blauwe zones van ons district met elkaar te verbinden en de aanblik van ons district te verbeteren. We focussen hierbij op enkele grote assen zoals de as Bosstraat – Steenovenstraat – Zandweg – Steenweg op Zandvliet – Antwerpsebaan – Monnikenhofstraat, een aantal straten van het Viswater …

(55) Bij elk project dient ook een werfverkeersroute uitgetekend te worden, zodat de bewoners minimale hinder ondervinden. Indien nodig worden tijdelijke werfwegen aangelegd.

(56) Opstalvallei: behouden natuurproject, toegankelijk voor zachte recreatie en eventueel natuurvriendelijke landbouw en droge voeten. Mogelijkheid tot natuur en biologische landbouw behouden. We willen niet per definitie natte natuur, indien wel grondwerken in functie van het waterpeil ter bescherming van de” have en goed “van onze inwoners. De Opstalvallei moet steeds toegankelijk zijn voor bewoners en wandelaars gedurende het ganse jaar.

(57) Om de landschappelijke waarde te behouden, ijveren we voor minimale kwaliteitsnorm voor constructies in de (paarden)weiden.

(58) Zoals in de structuurschets voorgesteld, werken we aan het herbestemmen van kleinschalige landbouwpercelen die zich tussen en tegen de woonwijken bevinden, richting kleinschalige natuur- en mensvriendelijke landbouw. Meer specifiek worden plukboerderijen gestimuleerd.

(59) Om waterproblemen aan te pakken, worden volgende maatregelen voorzien:

  1. Bewoners stimuleren om opritten en verhardingen te vervangen door grastegels om zo tragere waterafvoer te creëren en terzelfder tijd méér groen te krijgen;
  2. Strikt toezicht en handhaving op het percentage verharding per perceel als oplossing voor wateroverlast;
  3. Waterretentie bij nieuwbouwprojecten verplicht stellen;
  4. Normering en strenger toezicht, handhaving op het percentage verharding in voor- en achtertuinen en percelen;

(60) We werken aan een structurele beheersing van de grondwatertafels in functie van droge voeten.

(61) De stad en het district hebben een voorbeeldfunctie op het vlak van duurzaamheid, daarom worden op openbare gebouwen zonnepanelen voorzien. (eventueel met bewonersparticipatie)

(62) Wij willen geen windturbines in of nabij de woongebieden van Berendrecht-Zandvliet-Lillo. We vinden dat windturbines in het havengebied thuis horen.

(63) Nabij onze woongebieden is er geen plaats voor wachtparkings voor vrachtwagens.

(64) De milieuoverlast (geurhinder, lawaai …) van chemische bedrijven wordt gemonitord en indien nodig bestraft.

(65) We gaan in overleg met spoorlijn-uitbaters om goederenvervoer over spoorlijn A12 te beperken in de tijdspanne tussen 22u en 6u.

 

6. BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO IS EEN BRUISEND DISTRICT

6.1 Omdat mensen zich verenigen.

De voorbije bestuursperiode hebben we in Zandvliet het bewonerssecretariaat geopend voor alle verenigingen. Dit secretariaat is toegankelijk voor alle verenigingen van ons district met activiteiten in ons district.

De komende jaren willen we nog meer inzetten op het verenigingsleven in ons district, dat Berendrecht-Zandvliet-Lillo doet bruisen.

(66) De N-VA wileen dorpsdag organiseren voor alle leeftijden, tijdens kermisweekends, in Berendrecht, Zandvliet en Lillo! We bekijken hoe we dit kunnen combineren met andere activiteiten zoals een rommelmarkt, verenigingenmarkt … Het programma wordt gecoördineerd door het Vrijetijdscentrum De Schelde, maar wilt niet concurreren met verenigingen en vrijwilligers in ons district. Integendeel, we stimuleren initiatieven van onze bewoners en verenigingen. De dorpsdag moet iedereen in ons district aanspreken.

(67) We werken aan de versterking van de wekelijkse markt, via een uniek aanbod, passend in dorpse sfeer, themamarktjes in het weekend … Dit is positief voor onze bewoners en voor horeca in ons district. Het district voert promotie voor de markten op de districtskanalen.

(68) De N-VA wilt het aantal bewoners dat de bibliotheek of het vrijetijdscentrum bezoekt proberen te verhogen, zonder de vaste bezoekers te verliezen. Het district zet hiervoor in op méér efficiënte promotie naar de eigen inwoners en voorziet dat verenigingen gebruik kunnen maken van werkingssubsidies om vergaderruimte of activiteiten te plannen in het VC Schelde.

(69) Nieuwe initiatieven willen we tijd geven en ondersteunen om op lange termijn iets op te bouwen. We willen deze nieuwe initiatieven aanmoedigen door extra ondersteuning, mits duidelijke afspraken over termijn, parameters en evaluatie. Bestaande initiatieven die reeds jarenlang enkel overleven dankzij districtssteun moeten zelfbedruipend zijn. Ze kunnen (net als alle andere verenigingen) in aanmerking komen voor de reglementair voorziene projectsubsidie.

(70) Halfjaarlijks wordt aan de districtsraad gerapporteerd wat de stand van zaken is betreffende de uitgekeerde projectsubsidies. Jaarlijks krijgt de districtsraad een overzicht van de uitgekeerde of voorziene werkingssubsidies aan de verenigingen.

(71) Het toekennen van structurele subsidies gebeurt transparant op basis van reële uitgeven en kosten. Voor elke subsidie moet een te verantwoorden uitgave staan.

6.2 Door ruimte te geven aan onze jongeren.

(72) Het jeugdaanbod in ons district zal binnenkort uitbreiden dankzij het nieuwe jeugdhuis in het Armenstraatje in Zandvliet. Dit jeugdhuis wordt multi-inzetbaar, is onder meer geschikt voor optredens en fuiven, en houdt ook rekening met de buurtbewoners. We willen de werking van het jeugdhuis stimuleren.

(73) We stellen als district een jeugdbehoefteplan op in samenwerking met de betrokken adviesraden en Vrijetijdscentrum De Schelde, om te bekijken welke noden er leven bij onze jongeren en jeugdverenigingen.

(74) Het district voorziet een groter A-kaartaanbod of vakantieaanbod, want dit is meestal meteen volgeboekt.

(75) We bekijken waar er nood is aan speeltuinen. Niet-gebruikte speeltuinen worden dan weer niet vervangen. Wél willen we een waterspeeltuin bouwen; dit past binnen het Waterplan van de stad en zorgt voor verkoeling tijdens langere hitteperiodes.

6.3 Door iedereen te laten sporten.

(76) We willen de haalbaarheid van een zwemvijver onderzoeken.

(77) Het district stelt een sportbehoefteplan op in samenwerking met de betrokken adviesraden en Vrijetijdscentrum De Schelde.

(78) Op basis van de resultaten van dit sportbehoefteplan ondernemen we acties rond kleinschalige sportaccommodaties.

(79) We bekijken of en waar er een waterfontein met waterretentie kan komen, in combinatie met de nodige infrastructuur, drank- en zitgelegenheid. We denken hierbij bijvoorbeeld aan de omgeving van de sporthal.

(80) In het RUP Zandweg wordt de optimalisatie en/of uitbouw van de sportcluster voorzien. Er is nog ruimte voor een extra outdoor sportveld.

(81) Voor topsporters uit het district die tussen de mazen van subsidienetten vallen, werken we financiële ondersteuning uit.

(82) De N-VA wilt bekijken of we een natuurlijke ijspiste kunnen aanleggen, bijvoorbeeld in het Viswater. Wanneer het vriest, kunnen onze bewoners hier dan op schaatsen.

6.4 Door een gevarieerd cultuuraanbod.

(83) Het vrijetijdscentrum De Schelde moet zich voor iedereen openzetten. Het aanbod wordt ruimer getrokken dan cultuur en is voor alle inwoners van Berendrecht –Zandvliet – Lillo.

(84) Het vrijetijdscentrum De Schelde speelt een belangrijke rol in het ondersteunen van lokale initiatieven. We stellen als district een cultuurbehoefteplan op in samenwerking met betrokken adviesraden en VC De Schelde.

(85) De Schelde moet méér zijn dan de optelsom van de geprogrammeerde voorstellingen, en meer een ontmoetingsplaats worden mét gemeenschapsvormende activiteiten, méér ten dienste staan van het lokale socioculturele veld.

(86) De initiatieven van burgers, verenigingen en ondernemingen worden ondersteund door het district. Een logistiek, financieel of promotioneel duwtje in de rug kan veel betekenen een om positieve dynamiek te creëren. Dus initiatieven van eigen bewoners steunen.

(87) We willen ons lokaal erfgoed in de kijker zetten met concrete projecten.

6.5 Door actieve senioren

(88) Het openbaar domein en openbare gebouwen zijn toegankelijk en bereikbaar voor senioren. We voorzien meer zitbanken zodat ze op tijd kunnen rusten.

(89) We stellen net zoals bij jeugd en sport ook een ouderenbehoefteplan op in samenwerking met de betrokken adviesraden en het VC De Schelde, om te zien wat er nog ontbreekt en wat de noden van onze senioren zijn.

(90) Aan speelpleintjes leggen we pétanquebanen aan en voorzien we bankjes in de schaduw. Jong en oud is steeds een goede combinatie. Bestaande pétanquebanen en flankerend groen worden regelmatig onderhouden.

(91) Dienstencentrum Molengeest is een thuisplek voor alle senioren. Eén van de kerntaken is het informeren van de senioren over activiteiten en dergelijke.

(92) We hebben aandacht voor armoedebestrijding en pleeg- en mantelzorg.

(93) Ook vereenzaming van senioren verliezen we niet uit het oog en willen we opsporen en remediëren via gerichte acties.

 

7. BERENDRECHT-ZANDVLIET-LILLO IS EEN VERANTWOORDELIJK EN SLIM DISTRICT

(94) Het district wordt verantwoordelijk bestuurd: er wordt meer op basis van cijfers beslist, minder vanuit de buik.

(95) Aanvullend hierop werken we met de hoger genoemde behoefteonderzoeken voor de verschillende doelgroepen om te weten wat er leeft en wat de exacte noden zijn.

(96) De N-VA werkt aan een efficiëntere dienstverlening in het districtshuis. Als er ruimte is in de afsprakenplanning, dan kan dit ter plaatse ingeboekt worden.

(97) Eén keer per jaar per wijk een staat van de wijk, met een presentatie en vraag en antwoord.

(98) Adviesbevoegdheid district in alle dossiers met betrekking tot ruimtelijke ordening en bouw van installatie.

(99) Tussen het districtscollege en de districtsraad wordt op een transparante manier informatie uitgewisseld.

(100) We behouden en promoten het vragenhalfuurtje als laagdrempelig aanspreekpunt voor onze inwoners.